مهندسی مواد و متالورژی

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

User generated content in real-time will have multiple touchpoints for offshoring. Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely generated bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. 

The staff

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination.  At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.

تولید ماده به شدت فشرده شونده با هوش مصنوعی

محققان هلندی دانشگاه تی یو دلت، با استفاده از فناوری هوش.مصنوعی موفق به طراحی ماده ای به شدت فشرده شونده شده اند. که موفقیت بزرگی در مهندسی متالورژی و مواد محسوب می شود.تولید ماده یادشده که استحکام زیادی نیز دارد. زمینه را برای تولید موادی پیشرفته در آینده فراهم می

ادامه »

سوال، نظر و پیشنهاد خود را ارسال کنید

صفحات ما در شبکه‎های اجتماعی